دوره ها

تکمیل شده
دوره مدیریت فروش

دوره مدیریت فروش

۲۸
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در حال برگزاری
دوره برندسازی شخصی
تکمیل شده
دوره مدیریت سرمایه‌های انسانی
تکمیل شده
دوره مفاهیم اولیه مالی و حسابداری

دوره مفاهیم اولیه مالی و حسابداری

۳۰
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره مالی و ثبت شرکت

دوره مالی و ثبت شرکت

۳
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره امور مالیات

دوره امور مالیات

۳۰
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره برندسازی تجاری

دوره برندسازی تجاری

۳۵
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره بازاریابی دیجیتال

دوره بازاریابی دیجیتال

۳۱
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره اصول و مبانی بازاریابی

دوره اصول و مبانی بازاریابی

۳۳
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان