سبد خرید

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ – قسمت هفتم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت هفتم

قانون هفتم
قانون پاکسازی (شناسایی چراغ‌های سبز و قرمز و زرد در کار فروش)

دیدگاه‌ها ۰