سبد خرید

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ – قسمت سیزدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت سیزدهم

قانون سیزدهم
قانون کِشت

اکثر روابط پرسود با مشتریان در طول زمان شکل می‌گیرند.

دیدگاه‌ها ۰