سبد خرید

دوره ها - مدرسه رما

تکمیل شده
دوره مدیریت فروش

دوره مدیریت فروش

۲۶
۰
۲ میلیون تومان
در حال برگزاری
دوره برندسازی شخصی

دوره برندسازی شخصی

۲۷
۰
۲ میلیون تومان
تکمیل شده
دوره مالی و ثبت شرکت
تکمیل شده
دوره امور مالیات
در حال برگزاری
دوره برندسازی تجاری

دوره برندسازی تجاری

۲۸
۰
۲ میلیون تومان
تکمیل شده
دوره بازاریابی دیجیتال
تکمیل شده
دوره اصول و مبانی بازاریابی